Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Декларация за поверителност и защита на личните данни на „АВАНГАРД АГ” ЕООД („Декларация за поверителност“) се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Декларацията за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, на достъпно място и на онлайн магазин www.avangardgold.com.

Данни за администратора

АВАНГАРД АГ” ЕООД с ЕИК 206035907 със седалище и адрес на управление гр. Хасково, пл. „Атлантически“ № 1, етаж 1 УМ е администратор на лични данни и след влизане в сила на регламента, продължава да обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
Постоянна връзка с нас може да осъществите на адреса – седалището на дружеството:
гр. Хасково П.К 6300, пл. „Атлантически“ №1
телефон: 0876434353 
Длъжностно лице по защита на данните в „АВАНГАРД АГ“ ЕООД е Георги Костадинов на адрес: гр. Хасково П.К 6300, пл. „Атлантически“ №1, етаж 1 УМ, имейл: kostadinov91@yahoo.com.

Лични данни, които се обработват

АВАНГАРД АГ“ ЕООД обработва лични данни самостоятелно в изпълнение на основния предмет на дейност на дружеството , а именно кредитиране срещу залог на движими вещи.

1. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификацията и изпълнение на договорни задължения на „АВАНГАРД АГ” ЕООД и клиента:
Имена, ЕГН или личен номер на чужденец, дата на раждане за чужденец, гражданство, адрес, телефон, адрес на електронната поща;
Имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред „АВАНГАРД АГ“ ЕООД;
Номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
Данни, събирани при плащане – номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга платежна информация, събирана при обработване на заявените от клиенти плащания чрез предоставени системите, във връзка с изпълнение на сключени договори между дружеството и клиентите.
Данни от профила Ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име; идентификационните данни в профила Ви; добавени от Вас абонатни номера, клиентски номера и друга информация, свързана с предлаганите от дружеството услуги;
Данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от „АВАНГАРД АГ“ ЕООД и адресирани до неограничен кръг лица, включително и чрез социалните мрежи.

2. Данни при използване на услугите на от „АВАНГАРД АГ“ ЕООД , достъпни чрез онлайн платформа или мобилно приложение:
Данни за използваните от Вас приложения, от устройството за достъп до системите на от „АВАНГАРД АГ“ ЕООД. Тази информация включва идентификатор на устройството, телефонен номер, IP адрес; активност в системата , дата, час и препращащ URL адрес на заявката Ви към системите на от „АВАНГАРД АГ“ ЕООД.

3. Други данни в процеса на предоставяне на услуги от от „АВАНГАРД АГ“ ЕООД:
Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с необходимостта от изграждане  на видеонаблюдение в офисите на дружеството, съгласно НДЗК и ЗЧОД, както и електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.
При отказ от доброволно предоставяне на изисквани лични данни, от „АВАНГАРД АГ“ ЕООД няма да е в състояние да Ви предостави избрани от Вас услуги.

Цели и правни основания за обработване на личните данни:

АВАНГАРД АГ“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

1. В изпълнение на договорни задължения и услуги, както и за управление на взаимоотношенията си с клиентите за услуги, предоставяни от „АВАНГАРД АГ“ ЕООД:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги;

Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и други данни за достъп до avangardgold.com. Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в avangardgold.com. Възстановяване на достъп до приложения и др.;
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД Управление на дейности, свързани с борба с измамите.  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

2. В изпълнение на законови задължения  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели: 
За спазване на законовите задължения, свързани с Наредба за Дейността на Заложните Къщи,Закона за мерките срещу изпирането на пари, останалата приложима законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща дейността на  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД;
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

Категории трети лица, получатели на лични данни:

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679  „АВАНГАРД АГ “ ЕООД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

На физически лица, за които се отнасят данните;
На трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД  или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
На подизпълнители на  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни извършват обработването съгласно сключен с  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД договор/друг правен акт и съгласно инструкциите на  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД. Подизпълнителите на  „АВАНГАРД АГ “ ЕООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

Срокът за съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел предоставяне на услугите, във връзка с основния предмет на дейност на  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД, се съхраняват за срок до пeт години от датата на прекратяване на договора.  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение на услуги/прекратяване на регистрация/договор за предоставяне на услуги и други, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно решение;
Лични данни, за които липсва изрично законово задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват;
Картина (видеозапис) при посещение на офис на от „АВАНГАРД АГ“ ЕООД – до един месец от датата на създаване на записа.

Мерки за сигурност на „АВАНГАРД АГ” ЕООД за защита на личните данни

Защитата на информацията и данните на клиентите е основен приоритет на  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД. Дружеството прилага и актуализира постоянно своите защити относно опазването и съхранението на обработваните лични данни. Извършват се редовни прегледи на всички процедури и правила за събиране, съхранение и обработка на данните, включително на физическите мерки за сигурност на системите.

Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД:

Като клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

1. Да получите информация за Вашите лични данни, които  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД обработва. Част от предоставените от Вас лични данни като ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане, номер на документ за самоличност и дата на неговото издаване (ако е изисквана информация за документ за самоличност) не са достъпни за преглед през клиентския Ви профил. Тази информация може да поискате след подаване на писмено искане до „АВАНГАРД АГ“ ЕООД в централния офис на  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД, след като се идентифицирате с документ за самоличност;

2. Да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка е необходимо да подадете искане до от „АВАНГАРД АГ“ ЕООД по установения за това ред.

3. Да изискате да се изтрият личните Ви данни само в някои от следните случаи: 

  • Същите не са нужни повече за целите, за които са били събрани или обработвани;
  • При оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично дадено съгласие на субект;
  • Няма законово или договорно основание за обработването им;
  • Обработването на данните е признато за незаконно;
  • Националното или европейското законодателство изискват това.

4. Да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някои от следните случаи: 

  • Установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните
  • Ви, вместо да бъдат изтрити;
  • При спазване на правата на субекти на данни, предвидени в Регламент ЕС 2016/679.

5. Да поискате пренос на личните Ви данни, които Ви засягат и които Вие сте предоставили на  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД, съгласно правата на субекти на данни, предвидени в Регламент ЕС 2016/679 при спазване на правилата и процедурите на „АВАНГАРД АГ” ЕООД. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия: 

  • обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение и
  • обработването се извършва по автоматизиран начин.

6. Да възразите пред  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД по всяко време и по Ваши лични причини срещу обработването на лични данни, за които е посочено, че се обработват от „АВАНГАРД АГ“ ЕООД на основание на легитимен интерес на дружеството.
Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, „АВАНГАРД АГ“ ЕООД ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали счита Вашето възражение за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

7. Да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава единствено на Вашето съгласие.

8. Да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

Подаване на искане

АВАНГАРД АГ“ ЕООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
– искане в свободен текст се подава на място в централния офис на „АВАНГАРД АГ“ ЕООД
За да бъдете надлежно идентифицирани и за да може  „АВАНГАРД АГ“ ЕООД да Ви отговори коректно, е необходимо в искането/заявлението да посочите определени задължителни реквизити като данни по Ваш документ за самоличност, телефонен номер, ако желаете да предоставите възможност за връзка с Вас, както и в какво качество желаете да подадете искане за упражняване на правата си по Регламент ЕС 2016/679 – например клиент/бивш клиент, законен представител, действителен собственик, др. Ако представената информация е непълна и/или некоректна, е възможно да не сме в състояние да изпълним Вашето искане или част от него.